Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính công ty mẹ: bctc_congty_me

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012: bctc_hopnhat_2012

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính quý 3/2012 hợp nhất: bctc_quy_3_2012_hop_nhat

Báo cáo tài chính quý 3/2012 Công ty con: bctc_quy_3_cong_ty_con

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính quý 3-2012 công ty mẹ: bctc_quy_3_2012_cong_ty_me

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 2-2012 hợp nhất đã kiểm toán: bctc_quy_2_2012_dhg_hop_nhat

báo cáo tài chính quý 2-2012 Công ty mẹ đã kiểm toánt: bctc_quy_2_2012_dhg_kt

Báo cáo tài chính Quý 4/2015 Công ty mẹ và hợp nhất:

- Báo cáo Tài chính Công ty mẹ: Xem / Tải về

- Báo cáo Tài chính hợp nhất: Xem / Tải về