Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.

Download: Ban_tin_IR_14

Download phiên bản Tiếng Anh: Ban_tin_IR_14_English