DHG Pharma công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016: Xem/Tải về