Công bố thông tin quyết định HĐQT ngày 17/04/2017. Vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo: Xem/Tải về