Công bố thông tin nghị quyết HĐQT ngày 03/05/2017: Xem/Tải về