DHG Pharma công bố thông tin về bộ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản năm 2017. Vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

 

DHG Pharma công bố thông tin về bộ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản năm 2017