Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017​