Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin về việc tiến độ triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2017 ngày 28/07/2017 về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên 100%. Vào ngày 07/06/2018, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã nộp hồ sơ xin nới room lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Trân trọng thông báo.

Xin vui lòng xem file đính kèm: Xem/Tải về