Thông báo về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang