DHG Pharma công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DHG lên 100%. Vui lòng xem file kèm theo: Mở/Tải về