Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị DHG Pharma