Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quốc Hưng - Trưởng ban Kiểm soát DHG Pharma