CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018