CBTT về việc bổ nhiệm Ban TGĐ và Giám đốc chức năng