+ Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4/2018

+ Báo cáo tài chính riêng Qúy 4/2018

+ Giải trình về kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018