Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính 6 tháng 2013 hợp nhất đã kiểm toán: bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_kiem_toan

 

Giải trình chêch lệch: giai_trinh_chech_lech