Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

 

Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán: bao_cao_tai_chinh_2013_da_kiem_toan

 

Báo cáo tài chính hợp nhất  2013 đã kiểm toán: bao_cao_tai_chinh_2013_hop_nhat_da_kiem_toan

 

Thư giải trình thu_giai_trinh