Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017, theo hồ sơ đính kèm như sau:

 

1. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2017

5. Form ủy quyền

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và đựng trong phong bì dán kín gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 28/07/2017:
 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (+84292) 3891 433. Số nội bộ 242