Nghị quyết - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông