Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2020
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2020