Thông báo về việc đấu giá phế liệu ngày 13/12/2021