Thông báo chào mua công khai cổ phiếu DHG của Taisho

* Tài liệu hướng dẫn thực hiện chào mua công khai cổ phiếu DHG của Taisho: