Thông báo v/v mời cung cấp dịch vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV năm 2018