1. Thư chào giá

2. Thư mời chào giá Tab Nhân viên bán hàng DHG

3. Biểu giá chào chi tiết

4. Bản cam kết thực hiện gói cung cấp