Thông báo về việc mời nộp hồ sơ quan tâm gói dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018