Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin CBTT về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự và Giám đốc sản xuất, vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

CBTT về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự và Giám đốc sản xuất