Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang​