CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc