Page 2 of 3
Results 10 - 18 of 20

Cardiovascular - Diabetic

Gavix

Làm giảm biến cố do xơ vữa động mạch

Atorlip 20

Lipid-lowering agent - Statin group

Lipvar 20

Lipid-lowering agent - Statin group

Atorlip 10

Lipid-lowering agent - Statin group

Lipvar 10

Lipid-lowering agent - Statin group

Page 2 of 3