Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Giải trình chêch lệch download

 

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty mẹ download

Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất  download

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính 2014 công ty mẹ bctc_congty_me

Báo cáo tài chính 2014 hợp nhất bctc_hn

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quí III/2014 công ty mẹ bctc_congty_me

báo cáo tài chính quí III/2014 hợp nhất bctc_hn

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính đã kiểm toán quí 2/2014 công ty mẹ bctc_congty_me

báo cáo tài chính quí đã kiểm toán 2/2014 hợp nhất bctc_hn

Giải trình chêch lệch; giai_trinh_chech_lech

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quí 2/2014 công ty mẹ bctc_congty_me

báo cáo tài chính quí 2/2014 hợp nhất bctc_hn

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2014  bctc_hn

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính quí năm 2014 bao_cao_tai_chinh_qui_1