Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính 2014 công ty mẹ bctc_congty_me

Báo cáo tài chính 2014 hợp nhất bctc_hn