Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty mẹ download

Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất  download