Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2015 - Hợp nhất: Download/View
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2015 - Công ty mẹ: Download/View
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng/2015 trước và sau soát xét: Download/View