Báo cáo tài chính quý 3/2015 công ty mẹ và hợp nhất:

- Báo cáo hợp nhất: Download / View

- Báo cáo công ty mẹ: Download / View