Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 - Hợp nhất: Xem / Tải về 

Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 - Công ty mẹ:  Xem / Tải về 

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế:  Xem / Tải về