Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán: Xem/Tải về
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán: Xem/Tải về
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ 2016: Xem/Tải về
Giải trình chênh lệch 5% so với BCTC Công ty tự lập: Xem/Tải về

Báo cáo tài chính năm 2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính năm 2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính quý 3/2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính quý 3/2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC soat xet: Xem / Tải về

Báo cáo Tài chính quý 2/2016 Công ty mẹ: Xem / Tải Về

Báo cáo Tài chính quý 2/2016 Hợp nhất: Xem / Tải Về

Báo cáo Tài chính 2016 Công ty mẹ: Xem / Tải Về

Báo cáo Tài chính 2016 Hợp nhất: Xem / Tải Về