Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán: Xem/Tải về
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán: Xem/Tải về
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ 2016: Xem/Tải về
Giải trình chênh lệch 5% so với BCTC Công ty tự lập: Xem/Tải về