Biên bản ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) năm 2015: Download / View

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) năm 2015: Download / View 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 của DHG Pharma: Download / View

Quyết định HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường - bằng văn bản - lần thứ nhất năm 2015 DHG Pharma: Download / View

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Download Bien_ban_dhcd

Download: nghi_quyet_dhcd

Download: bao_cao_to_trinh

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Download: thongbao_tochuc_dhcd_2014

Download: giay_uy_quyen_xac_nhan_tham_du

Download: tai_lieu_dhcd_2014