Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Download Bien_ban_dhcd

Download: nghi_quyet_dhcd

Download: bao_cao_to_trinh