Quyết định HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường - bằng văn bản - lần thứ nhất năm 2015 DHG Pharma: Download / View