Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 của DHG Pharma: Download / View