Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015: Xem/ Tải về

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015: Xem/ Tải về

- Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông: Xem/Tải Về

- Giấy Uỷ Quyền: Xem/Tải Về

- Tài liệu Đại hội: Xem/Tải Về

Thông báo về ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 DHG Pharma: Xem / Tải về