Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016: Xem/Tải về

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Xem/Tải về

 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bổ sung thay thế thay thế các nội dung sau:

 

+ Tờ trình 008/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình 003/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017 về chương trình cổ phiếu cho người lao động: Xem/Tải về

 

+ Tờ trình 007/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình 001/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017: Xem/Tải về

 

+ Dự thảo nghị quyết: Xem/Tải về

Bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016. Xin vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo: Xem/Tải về

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và các tài liệu liên quan. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới:

1. Thông báo triệu tập tập ĐHĐCĐ: Xem/Tải về

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên: Xem/Tải về

3. Giấy ủy quyền: Xem/Tải về

4. Giấy xác nhận: Xem/Tải về