Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo thường niên 2011 phiên bản thiết kế: bao_cao_thuong_nien_2011_thiet_ke

English: Please download the files   Annual Report 2011-