viet anh, trinhvietanh1985@yahoo.com
Thông thường, bản cáo bạch chỉ được lập khi Công ty chuẩn bị chào bán cổ phiếu hoặc trái phiếu ra công chúng. Thông tin cập nhật mới nhất chị có thể xem trên Báo cáo thường niên năm 2007, về số liệu tài chính chị có thể cập nhật thêm từ Báo cáo tài chính Q2/2008 Công ty đã đăng ngày 25/07/2008.