+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán
+ Giải trình kết quả kinh doanh năm 2018 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ