+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 đã kiểm toán