Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và các tài liệu liên quan. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới:

1. Thông báo triệu tập tập ĐHĐCĐ: Xem/Tải về

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên: Xem/Tải về

3. Giấy ủy quyền: Xem/Tải về

4. Giấy xác nhận: Xem/Tải về