- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

- Nội dung và chương trình dự kiến ĐHĐCĐ thường niên 2019

- Danh mục tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020

- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới.

Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019