Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo đại hội cổ đông: Thong_bao

Tài liệu đại hội cổ đông: Tai_lieu_dhcd